Priėmimas į l/d

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių

Įm. k. 190525479
paramos sąsk. LT237300010083301011
įmokų sąsk. LT897300010075962549
AB bankas „Swedbankas“, kodas 73000

 

Ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje (bendros paskirties) vaikų kontingento komplektavimas vykdomas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-356 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

1.   Į įstaigą priimami 1-6 metų vaikai ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programas.
2.   Vaikas į įstaigą priimamas pagal prašymo registravimo datą.
3.   Vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, priimami jei įstaigoje yra laisvų vietų ir yra sudaryta sutartis su kita savivaldybe
      dėl išlaidų už vaiko išlaikymą įstaigoje apmokėjimo.
4.   Specialiųjų poreikų vaikas lopšelyje-darželyje „Saulutė“ ugdomas bendrosios paskirties grupėse.
5.   Priimant vaikus į įstaigą gali būti taikoma pirmumo teisė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir /
      ar Švietimo skyriaus teikimu.
6.   Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys vaiką ugdyti įstaigoje, pateikia prašymą įstaigos direktoriui (ar jo įgaliotam asmeniui)
      registruoti vaiką registravimo duomenų bazėje ir priimti į įstaigą.
7.   Prašymai registruojami Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, registracijos žurnale ir duomenys apie
      vaiką įrašomi į duomenų bazę. Įvedus vaiko duomenis į duomenų bazę automatiškai formuojama vaikų registracijos eilė.
8.   Iki einamųjų metų kovo 1 d. vaiko, įrašyto pasirinktoje įstaigoje į vaikų eilę, tėvai (globėjai, rūpintojai) pakartotinai
      patvirtina pageidavimą lankyti pasirinktą įstaigą
nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. Informavimo tvarką aptaria su tėvais
      įstaigos vadovas.
9.  Tėvai (globėjai, rūpintojai) iki einamųjų metų kovo 1 d. pakartotinai nepatvirtinę pageidavimo lankyti įstaigą nuo
      einamųjų metų rugsėjo 1 d., praranda vietą vaikų eilėje pagal prašymo registravimo datą ir jų vaikas į pasirinktą ugdymo
      įstaigą priimamas tik esant laisvai vietai.
10.  Pradėjus lankyti įstaigą, vaikas, įrašytas į vaikų eiles kitose įstaigose, išbraukiamas iš sąrašų.
11.  Priimant vaiką, turi būti pateikti šie dokumentai:
       11.1.  tėvų (rūpintojų, globėjų) prašymas;
       11.2.  vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija;
       11.3.  nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimas;
       11.4.  pedagoginės-psichologinės tarnybos specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo pažymos
       11.5.  pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą įstaigoje (atvykus iš kitos įstaigos).
12.  Vaiko priėmimas į įstaigą įforminamas direktoriaus įsakymu ir dvišale: vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir įstaigos vadovo
       pasirašyta ugdymo sutartimi.
13.  Ugdymo sutartys registruojamos Mokymo sutarčių registre.
14.  Sudarius sutartį, vaikui formuojama asmens byla.
15.  Įstaigoje atsiradus laisvai vietai, eilės tvarka informuojami vaikų, užrašytų į eilę, tėvai (globėjai, rūpintojai).
16.  Vaikai išbraukiami iš sąrašų, perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus
       prašymą.