Laisvos darbo vietos

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Saulutė‘‘

Pareigybių pavadinimas:

Ūkio dalies vedėjas

Reikalavimai:

      1.Turėti aukštąjį  išsilavinimą.

      2.Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reikalingų pareigybės funkcijoms atlikti, išmanymas.

      3.Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

      4.Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti pagrindinėmis Microsoft Office programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer.

Privalumas – darbo patirtis švietimo įstaigoje.

Funkcijos:

      1. Planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, kontroliuoti ir vertinti atlikimo kokybę.

      2. Vykdyti  prekių, paslaugų, darbų pirkimus per CPO ir CVP IS.

      3. Organizuoti patalpų ir materialinių vertybių priežiūros, saugumo ir remonto darbus.

      4. Rengti sutartis su tiekėjais, vykdyti sutarčių įsipareigojimų priežiūrą bei įgyvendinimą.

      5. Kontroliuoti ilgalaikio ir trumpalaikio turto naudojimą, vykdyti inventorizaciją.

      6. Užtikrinti patalpų ir pastatų priežiūrą pagal darbo saugos, gaisrinės ir civilinės saugos ir sanitarijos reikalavimus.

      7. Užtikrinti apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų veikimą, jų techninę būklę. Vykdyti degalų, elektros, šilumos energijos ir vandens apskaitą.

      8. Instruktuoti darbuotojus darbų, civilinės, gaisrinės saugos klausimais, tirti darbuotojų nelaimingus atsitikimus darbe.

      9. Vykdyti turto ir inventoriaus paskirstymą ir apskaitą.

Darbo užmokestis:

Nustatomas vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198, 2 priedu.

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

     1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.

     2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

     3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

     4. Gyvenimo aprašymas.

     5. Darbo stažą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

     6. Užpildyta pretendento anketa.

Pretendentų atranka – pokalbis. Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Informaciją galima gauti tel. (8 41) 52 36 51.

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant konkurso paskelbimo dieną).

Konkurso paskelbimo data 2018 m. sausio 16 d.

Skelbimas galioja iki 2018 m. sausio 30 d.