Laisvos darbo vietos

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Saulutė‘‘

Pareigybių pavadinimas:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Reikalavimai:

      1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (studijų programa: ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas ar/ir pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija).

      2. Turėti ne mažesnį kaip 3 metų nepertraukiamo pedagoginio darbo stažą.

      3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 reikalavimus).

      4. Mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų).

      5. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės funkcijoms atlikti. 

      6. Mokėti planuoti, organizuoti ikimokyklinės įstaigos veiklą bei valdyti, sisteminti informaciją, rengti išvadas.

      7. Mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles; mokėti dirbti pagrindinėmis Microsoft Office programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer.

      8. Gebėti dirbti komandoje, konstruktyviai spręsti iškilusias problemas.

      9. Turėti ne mažesnį kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.

Funkcijos:

  1. Organizuoti ir koordinuoti ugdymo planų, programų, projektų rengimą ir vykdymą.
  2. Kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ugdymo klausimais.
  3. Organizuoti ir koordinuoti priskirtas veiklos sritis, efektyviai planuoti darbą, sudaryti pedagogų darbo grafikus bei užsiėmimų tvarkaraščius.
  4. Stebėti ir vertinti ugdymo procesą  bei ugdymo rezultatus; teikti metodinę pagalbą auklėtojoms, vertinti jų praktinę veiklą.

      5. Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darželio metinės veiklos, strateginį ir ugdymo planus.

      6. Koordinuoti darbo grupių ir komisijų veiklą pagal kompetenciją; organizuoti ugdytinių tėvų (globėjų) švietimą.

      7. Vadovauti pedagogų atestacijos komisijai, planuoti, organizuoti (kartu su pedagogais) įstaigos renginius.

      8. Bendradarbiauti su pagalbos specialistais, ugdytinių tėvais, kitomis švietimo, socialinėmis institucijomis.

      9. Atlikti kitas darželio direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

Darbo užmokestis:

Nustatomas vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198, 5 priedu.

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

     1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse (1priedas).

     2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

     3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

     4. Gyvenimo aprašymas.

     5. Motyvacinis laiškas.

     6. Darbo stažą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

     7. Užpildyta pretendento anketa (2 priedas).

 

Pretendentų atranka – pokalbis. Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami:

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Informaciją galima gauti tel. (8 41) 52 36 51.

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo.

Konkurso paskelbimo data 2017 m. lapkričio 14 d.

Skelbimas galioja iki 2017 m. lapkričio 28 d.