Darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin. 2000, Nr. 10-236; 2000, Nr. 47-1344; 2003, Nr. 116-5250; 2005, Nr. 139-5008), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.

Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2018 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Eur. 2019 m. I ketvirtis Eur. 2018 m. II ketvirtis Eur. 2018 m. III ketvirtis Eur.

2018m.IV ketvirtis Eur.

Direktorius 1 909 1522
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 936 1046
Pedagogas 15 687 903
Aptarnaujančio personalo specialistai  (A-C)* 12 564 845
Techninio aptarnaujančio personalo darbuotojas (D)* 2 400 555

Paaiškinimai:

A-C* – įvertintas ūkio dalies vedėjo, raštinės (archyvo) vedėjo, vyr. buhalterio,  virėjo, auklėtojo padėjėjo, maitinimo organizavimo specialisto darbo užmokestis.

D* – įvertintas pagalbinio darbininko, kiemsargio, valytojo  darbo užmokestis.