Paslaugos

2018 m. visa įstaigos veikla buvo vykdoma tikslingai, siekiant įgyvendinti atnaujintos ikimokyklinio ugdymo programos „Saulužės ratu“ nuostatas. Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai buvo ugdomi vadovaujantis „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“. Priešmokyklinio ugdymo grupėje, į ugdymo procesą sėkmingai buvo integruojama prevencinė programa – tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai”.

Atsižvelgus į tėvų išreikštus lūkesčius, pedagogų nuomonę, susitarta dėl vaikų ugdymo(si) rezultato: IŠRADINGAS, BENDRAUJANTIS, PASITIKINTIS SAVIMI, KŪRYBINGAS, SAUGUS IR SVEIKAS VAIKAS.

Programa sudaryta taip, kad ugdytiniai susidarytų sąryšingą pasaulio vaizdą, vaikui nuosekliai įgyjant visų 18 pasiekimų sričių gebėjimus.