Veiklos sritys
  1. Ankstyvasis ikimokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas.
  2. Priešmokyklinis ugdymas.
  3. Švietimo pagalbos mokiniui teikimas – logopedinė pagalba, socialinio pedagogo pagalba.
  4. Neformalusis ugdymas – kūrybinės raiškos studija, ankstyvojo ugdymo studija, robotikos akademija, šokio būrelis.

Lopšelio-darželio strateginis planas parengtas siekiant efektyviai organizuoti įstaigos veiklą, kryptingai siekti numatytų prioritetų, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo bei sutelkti bendruomenę sėkmingai veiklai. Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybine švietimo strategija 2013-2022 m., Šiaulių miesto strateginiu plėtros planu 2015-2024 m., Vaiko teisių konvencija ir kitais dokumentais.

Švietimas yra lemiamas įvairių politinių, socialinių, ekonominių veiksnių, kurių kontekste funkcionuoja ir savo veiklą organizuoja visos ugdymo institucijos, tarp jų ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigos. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas yra pirminė Lietuvos švietimo sistemos pakopa, užtikrinanti lygaus starto galimybes tolimesniam mokymuisi aukštesnėse švietimo sistemos pakopose, tad svarbu, kokie reikalavimai ir reikšmė šiam ugdymui yra skiriami šalies politiniame, socialiniame, ekonominiame ir technologiniame inovacijų lygmenyje.